Lớp CDHLAI_Toan A1

Lớp CDHLAI_Toan A1 thi Cuối kì vào thứ 6(17/07/2015) tiết 7(12h30) tại phòng V6.4