Lớp C2 CDHLAI học sáng thứ 5(16/07/2015) tại phòng X11.7