Các bạn học lớp thứ 5(ngày 06/07) được nghỉ, lý do thầy chấm thi Toán.