Lớp ĐH bù tiết 7-9( thứ 2 ngày 15/06) tại phòng X10.09