Lớp NCMT8A học bù ngày thứ 2(01/06/2015) tiết 3-6 tại phòng A1.5