Lớp CDHLai toán A1 (tối thứ 3) học bù phòng V12.2, từ tiết 7(12h30') thứ 2 ngày 11/05/2015