THÔNG BÁO HỌC BÙ

LỚP TOÁN C2 HỌC SÁNG THỨ 3, TIẾT 4-6 (DHKT10G) HỦY LỊCH HỌC BÙ VÌ THẦY KHÔNG BÁO ĐƯỢC. THI GK SẼ DỜI LẠI SAU NGHỈ LỄ.