Thông Báo lịch học bù

Lớp toán CC C2, Lớp học sang thứ 3 tiết 1-3, (DHKT10H), học bù vào ngày thứ 5 (16/4) tiết 4-6, phòng V4.03. Thi GK vào ngày 20/4.