Tổ chức

No Full name Position
1 ThS. Đỗ Hoài Vũ Phó Trưởng Khoa
2 TS. Ngô Ngọc Hưng Trưởng Khoa
3 CN. Nguyễn Thị Phượng Giáo vụ
No Full name Position
1 ThS. Bùi Thị Thu Phương Giảng viên
2 ThS. Bùi Văn Liêm Giảng viên
3 ThS. Chu Thị Hằng Giảng viên
4 ThS. Đoàn Thị Thanh Xuân Giảng viên
5 ThS. Đoàn Vương Nguyên Giảng viên
6 ThS. Đỗ Hoài Vũ Phó Trưởng Khoa
7 ThS. Huỳnh Hữu Dinh Giảng viên
8 ThS. Huỳnh Văn Hiếu Giảng viên
9 ThS. Lã Ngọc Linh Giảng viên
10 ThS. Lê Văn Lai Giảng viên
11 ThS. Mai Thành Long Giảng viên
12 TS. Mai Thị Thu Giảng viên
13 ThS. Nghiêm Thị Vân Anh Giảng viên
14 TS. Ngô Ngọc Hưng Trưởng Khoa
15 ThS. Ngô Quốc Nhàn Giảng viên
16 ThS. Nguyễn Đình Tùng Giảng viên
17 ThS. Nguyễn Đức Phương Trưởng bộ môn
18 ThS. Nguyễn Minh Hải Giảng viên
19 ThS. Nguyễn Ngọc Chương Giảng viên
20 ThS. Phạm Anh Lộc Giảng viên
21 ThS. Phan Quang Hưng Giảng viên
22 ThS. Tôn Thất Quang Nguyên Giảng viên
23 ThS. Trần Anh Dũng Giảng viên
24 ThS. Trần Mạnh Tuấn Giảng viên
25 ThS. Trương Thuận Giảng viên
26 Võ Hoàng Trụ Giảng viên
27 ThS. Võ Thanh Vũ Giảng viên
28 TS. Võ Thị Thanh Hà Giảng viên
No Full name Position
1 ThS. Đỗ Quốc Huy Giảng viên
2 ThS. Lê Ngọc Cẩn Giảng viên
3 ThS. Nguyễn Kim Hồng Phúc Giảng viên
4 TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ Trưởng bộ môn
5 Nguyễn Thị Phi Vân Giảng viên
6 ThS. Vũ Khắc Nam Giảng viên
No Full name Position