Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

nguyenthithutrang@iuh.edu.vn

Tập Tin Chia Sẻ
Tên tập tin Dung lượng Ngày tạo
tai lieu CH7A4,0 kb17/06/18

Đại học:

Trường: Đại học Tổng hợp TP. HCM

Chuyên ngành: ngôn ngữ Nga

Niên khóa: 1985 - 1990

Năm tốt nghiệp: 1990

Thạc sĩ:

Trường:  Đại học Sydney, Sydney, Úc

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Niên khóa: 1999 - 2000

Năm tốt nghiệp: 2000

Tiến sĩ:

Trường: Đại học Nam Úc, Adelaide, Úc

Chuyên ngành: Giáo dục

Niên khóa: 2012 - 2016

Năm tốt nghiệp: 2016