Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

nguyenthingocnu@iuh.edu.vn

Tập Tin Chia Sẻ
Tên tập tin Dung lượng Ngày tạo
Mẫu bài tập nhóm.rar4 225,6 kb29/01/18
NEW LY 1 CHINH QUY.rar3 653,2 kb28/08/16
NEW LY 1 TIEN TIEN.rar5 045,4 kb30/08/16
NEW LY 2 CHINH QUY.rar4 678,5 kb05/06/17
NEW LY 2 TIEN TIEN.rar4 652,9 kb29/08/16
NEW Lectures on Physics 1.pdf1 508,6 kb29/08/16
NEW Lectures on Physics 2.pdf1 555,2 kb29/08/16

1. Đại học

Tốt nghiệp cử nhân giáo dục Toán -Lý trường Đại Học Sư Phạm Quốc Gia Voronezh, Liên Bang Nga

2. Sau đại học

Tốt nghiệp chuyên gia Vật Lý trường Đại Học Sư Phạm Quốc Gia Voronezh, Liên Bang Nga

Bảo vệ luận án tiến sĩ Vật Lý tại hội đồng Đại Học Tổng Hợp Quốc Gia Voronezh, Liên Bang Nga

Công Trình

Năm 2017

 • [21]. Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Đỗ Quốc Huy. Giáo trình Vật Lý Cơ _ Nhiệt. Nhà xuất bản Đại học Công Nghiệp TPHCM. (2017).

Năm 2016

 • [20]. Nguyễn Thị Ngọc Nữ, Trần Văn Lượng. Thủy tinh kim loại: Phương pháp chế tạo và tiềm năng ứng dụng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. (2016). Số 47, trang 40-46

Năm 2010

 • [19]. Afonin G.V., Kobelev N.P. , Khonik S.V., Nguyen N.T.N. , Khonik V.A.. Stress Relaxation in Zr-based Bulk Metallic Glasses with Different Glass-forming Ability. XXII Международная научная конференция «Релаксационные Явления В Твердых Телах»- Воронеж, Russia. (2010).
 • [18]. Афонин Г.В., Кобелев Н.П., Нгуен Н.Т.Н., Хоник С.В., Хоник В.А. Релаксация напряжений в объемных металлических стеклах Zr46Cu46Al8 и Zr46(Cu4/5Ag1/5)46Al8. Вестник тамбовского университета, серия: Естественные и технические науки. (2010). Т. 15. - вып. 3. - C. 881-882

Năm 2009

 • [17]. Nguyen N.T.N., Khonik S.V. , Khonik V.A. Isochronal shear stress relaxation and recovery of bulk and ribbon glassy Pd40Cu30Ni10P20. Phys. Status Solidi A. (2009). Vol. 206 – P. 1440–1446 (SCIE)
 • [16]. Khonik V.A., Nguyen N.T.N., Khonik S.V. , Divakova N.A. Recovery of the ability to shear stress relaxation of thermally aged bulk and ribbon glassy Pd40Cu30N10P20. Scripta Materialia . (2009). Vol. 61 – P. 153–156 (SCIE)
 • [15]. Nguyen N.T.N, Khonik S.V., Yazvitski M.Yu., Khonik V.A. Recovery of the Deformability of the Aged Metallic Glass Pd40Cu30Ni10P20 under Conditions of Testing for Shear Stress Relaxation. Physics of the Solid State. (2009). Vol. 51– P. 514–517 (SCIE)
 • [14]. Khonik V.A. , Nguyen N.T.N. , Khonik S.V. , Lysenko A.V. , Khoviv D.A. Usual stress relaxation in an ‘unusual’ Pd40Cu40P20 metallic glass. Journal of Non-Crystalline Solids. (2009). Vol. 355 – P. 2175–2178 (SCIE)
 • [13]. Бисярина Н.В., Нгуен Н.Т.Н.. Восстановление способности к пластическому течению состаренного металлического стекла Pd40Cu30Ni10P20. Материалы конференции ВНКСФ-15 «XV Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых» - Кемерово, Russia.. (2009).
 • [12]. Нгуен Н.Т.Н., Бисярина Н.В., Хоник В.А. . Возврат деформационной способности состаренного металлического стекла Pd40Cu40P20. XVII Международная Конференция “Физика прочности и пластичности материалов” – Самара, Russia. (2009).
 • [11]. Нгуен Н.Т.Н., Хоник С.В., Хоник В.А. . Релаксация крутящего момента металлического стекла Pd40Cu40P20. . VII Всероссийская конференция-школа «Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в современном материаловедении (индустрия наносистем и материалы)» - Воронеж, Russia. (2009).

Năm 2008

 • [10]. Khonik S.V. , Kaverin L.D. , Kobelev N.P. , Nguyen N.T.N. , Lysenko A.V. , Yazvitsky M.Yu. , Khonik V.A. The kinetics of structural relaxation of bulk and ribbon glassy Pd40Cu30Ni10P20 monitored by resistance and density measurements. Journal of Non-Crystalline Solids. (2008). Vol. 354 – P. 3896–3902 (SCIE)
 • [9]. Нгуен Н.Т.Н., Хоник С.В. , В.А. Хоник. Изохронная релаксация крутящего момента состаренного металлического стекла Pd40Cu30Ni10P20 в массивном и ленточном состояниях после закалки из состояния переохлажденной жидкости. Материалы конференции ФАГРАН-2008 «Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах» - Воронеж, Russia. (2008).
 • [8]. Нгуен Н.Т.Н. , Хоник С.В. , Хоник В.А. , Язвицкий М.Ю. . Восстановление способности к пластическому течению состаренного металлического стекла Pd40Cu30Ni10P20. XLVII Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» - Нижний Новгород, Russia. (2008).

Năm 2007

 • [7]. Чан Ван Лыонг, Нгуен Тхи Нгок Ны. Решение кинематических задач с помощью принципа Ферма. Материалы конферкеции «XIII Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых», Таганрог, Russia. (2007).
 • [6]. Trần Văn Lượng, Nguyễn Thị Ngọc Nữ. Nguyên lý Ferma và ứng dụng để giải các bài toán động học. Vật lý & Tuổi trẻ. (2007). Số 47, trang 3-4
 • [5]. Trần Văn Lượng, Nguyễn Thị Ngọc Nữ . Ginzburg V.L. và những đóng góp tiên phong trong lĩnh vực siêu dẫn. Vật Lý ngày nay. (2007). Số 43, trang 40-42
 • [4]. Ляхов С. А., Лысенко А. В., Нгуен Тхи Нгок Ны, Сафонов И. А., Хоник В. А. . Восстановление деформационной способности состаренного металлического стекла Pd40Cu30Ni10P20. Материалы XVII конференции «Петербургские чтения по проблемамам прочности» - Санкт-Петербург, Russia. (2007).
 • [3]. Лысенко Алексей Витальевич, Ляхов Сергей Александрович, Нгуен Тхи Нгок Ны. Восстановление вякоупругих свойств металлического стекла посредством высокотемпературной обработки. Материалы конференции ВНКСФ-13 «XIII Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых» - Таганрог, Russia.. (2007).
 • [2]. Хоник С. В., Нгуен Тхи Нгок Ны, Митрофанов Ю. П. . Термическое восстановление свойств металлического стекла Pd40Cu30Ni10P20. Материалы XVII конференции "Петербургские чтения по проблемам прочности" - Санкт-Петербург, Russia. (2007).
 • [1]. Нгуен Тхи Нгок Ны, Хоник С. В., Митрофанов Ю. П. . Изменение плотности металлического стекла Pd40Cu30Ni10P20 в результате закалки. Материалы XVII конференции «Петербургские чтения по проблемам прочности» - Санкт-Петербург, Russia. (2007).