Nguyễn Đình Tùng

Giảng viên

ThS. Nguyễn Đình Tùng

quebach@gmail.com

Chưa cập nhật
Công Trình

Năm 2017

  • [2]. Nguyễn Đình Tùng. Logic học. Lưu hành nội bộ. (2017).

Năm 2014

  • [1]. Nguyễn Đình Tùng. Quy hoạch tuyến tính. Đại học Công nghiệp TP. HCM. (2014).