Giới thiệu môn học

Vật Lý 1 (Cơ – Nhiệt)
Vật Lý 2 (Điện – Từ)