Giới thiệu môn học

Hệ đại học

Môn bắt buộc chung khối kỹ thuật

Toán cao cấp A1
Toán cao cấp A2

Môn bắt buộc chung khối kinh tế

Toán cao cấp C1
Toán cao cấp C2

Toán chuyên đề

Xác suất thống kê
Phương pháp tính
Quy hoạch tuyến tính
Toán cao cấp A3
Toán chuyên đề ngành điện
Hàm phức và phép biến đổi Laplace
Logic học
Hệ cao đẳng
Toán cao cấp A
Toán cao cấp B
Toán cao cấp C