Vật lý đại cương (Tập 1: Cơ – Nhiệt)

1. Thông tin sách

  • Tựa sách: Vật Lý đại cương – Tập 1: Cơ – Nhiệt
  • Chủ biên: Đỗ Quốc Huy
  • NXB Trường ĐHCN TPHCM

2. Giới thiệu nội dung

Giáo trình được biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu môn Vật lý của giảng viên và sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình được biên soạn phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường và theo đúng đề cương môn học. Mỗi đơn vị kiến thức đều có các ví dụ minh hoạ; cuối mỗi chương đều có các câu hỏi và bài tập để sinh viên nghiên cứu.

Giáo trình gồm 8 chương, đề cập đến các lĩnh vực kiến thức: Cơ học cổ điển, Cơ học tương đối tính; Cơ lưu chất và Nhiệt động lực học. Ngoài ra, chương mở đầu giới thiệu khái quát về Khoa học vật lý, các kiến thức toán học cần thiết để học môn Vật lý, tầm quan trọng của môn Vật lý đối với cuộc sống và các môn học khác.

Các kiến thức Vật lý được trình bày một cách chặt chẽ, chính xác, có hệ thống, phù hợp với sinh viên các ngành kỹ thuật.

3. Nơi bán

Sách có bán tại siêu thị của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.