Hội nghị Toán học Miền Trung – Tây Nguyên

Nhằm kết nối, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học giữa các trường đại học, cao đẳng khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, Trường Đại học Đà Lạt đăng cai tổ chức Hội nghị Toán học Miền Trung – Tây Nguyên lần thứ hai. Hội nghị rất mong nhận được sự hợp tác, tài trợ của các cơ quan, trường, viện và sự tham gia nhiệt tình của các nhà toán học trong cả nước.

Các tiểu ban

  • Đại số – Hình học – Tôpô; 
  • Giải tích toán học; 
  • Tối ưu và Tính toán khoa học; 
  • Xác suất – Thống kê và Toán tài chính; 
  • Giảng dạy và Lịch sử toán học; 
  • Cơ sở toán cho Tin học và Khoa học máy tính. 

Các thời hạn chính

  • 30/09/2017: Đăng ký tham gia Hội nghị và Nộp báo cáo tóm tắt. 
  • 16/10/2017: Gửi giấy mời và Thông báo số 2
  • 09-11/12/2017: Thời gian Hội nghị
  • Website hội nghị
Tiếng Việt