Bùi Thị Thu Phương

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Thu Phương

buithithuphuong@iuh.edu.vn

Tập Tin Chia Sẻ
Tên tập tin Dung lượng Ngày tạo
Bai giang toan A2.pdf1 617,7 kb29/12/16
Bai tap QHTT.pdf480,3 kb27/12/16
Baigiang QHTT_SV.pdf1 815,3 kb27/12/16
KIEMTRAGIUAKYTOAN1.pdf128,3 kb12/09/18
Kế hoạch làm việc nhóm (CIII) môn QHTT.doc36,0 kb19/04/18
Kế hoạch làm việc nhóm (Chương I) môn QHTT.doc36,0 kb30/07/18
Nội dung thi môn QHTT.pdf311,8 kb05/09/18
ON TAP A2-C2.xps303,1 kb09/05/18
ÔN TẬP A2-C2.pdf248,5 kb09/05/18
Chưa cập nhật