Bài giảng toán C1 hệ Đại học

Click để tải file

1. Bài giảng

2. Bài tập trắc nghiệm 

3. Chuẩn đầu ra 

Yêu cầu tiểu luận: Mỗi sinh viên giải tự luận phần bài tập trắc nghiệm và đóng cuốn với định dạng sau:

-  Trang bìa chứa các thông tin: Tên trường, tên lớp học, tên sinh viên, mã sinh viên, thầy hướng dẫn.

-  Phần trình bày nội dung: viết tay trên khổ giấy A4 ghi 2 mặt, trình bày gọn rõ ràng, tránh dập xóa.

Thời hạn nộp bài: trước ngày 7/11/2016. Nếu quá hạn thầy không nhập điểm tiểu luận.