Bài tập toán A2 (CĐ), C2 (ĐH) lớp hè.

Các bạn lấy bài tập về tham khảo. Nếu bạn nào có tài liệu cũ( những lớp đã học trước) thì vẫn sử dụng được.