Bài giảng xác suất thống kê Đại học

  1. Tải Bài giảng xác suất thống kê Đại học tại đây.
  2. Tải Bài tập Tiểu luận XSTK Đại học tại đây. Chú ý: Sinh viên chỉ tải Bài tập tiểu luận khi giảng viên yêu cầu.
  3. Tải Powerpoint XSTK Đại học (cài MathType và bấm nút Read Only để xem) tại đây.