Bài giảng Toán cao cấp A2C2 (Đại số Tuyến tính) Đại học

Tải Bài tập thường kỳ Toán cao cấp A2C2 Đại học tại đây.

Chú ý: Từ năm học 2017-2018 SV học Toán A2-C2 theo Giáo trình mới.