Chiến lược phát triển

Khoa Khoa học Cơ bản phấn đấu là địa chỉ đào tạo có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Cơ bản nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho cộng đồng. Để thực hiện mục tiêu lớn này, Khoa Khoa học Cơ bản đề ra chiến lược phát triển:

Nguồn nhân lực

Đẩy mạnh phát triển trình độ đội ngũ giảng viên. Đến năm 2025, 30% giảng viên có trình độ tiến sĩ, và 100 có trình độ thạc sĩ.

Chương trình đào tạo

Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội, thực hiện kiểm định chất lượng chuẩn quốc tế ABET, AUN-QA.

Nghiên cứu Khoa học

Mở rộng mạnh mẽ mạng lưới hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo trong nước và quốc tế, trở thành một trung tâm khoa học.