Đoàn Vương Nguyên

Giảng viên

ThS. Đoàn Vương Nguyên

doanvuongnguyen@iuh.edu.vn

Bài giảng

Tốt nghiệp Cử nhân Toán ĐH Sư phạm TP.HCM năm 1993.

Bảo vệ Thạc sĩ Giải tích tại ĐH KHTN TP.HCM năm 2003.

Công Trình

Năm 2017

  • [2]. Đoàn Vương Nguyên. Đại số tuyến tính. Lưu hành nội bộ. (2017).
  • [1]. Đoàn Vương Nguyên. Giải tích hàm nhiều biến & Phương trình vi phân. Lưu hành nội bộ. (2017).